HİZMETLERİMİZ

Taşınmaz Mal Değerlemesi

Taşınmaz Mal Değerlemesi

- Tapu Müdürlüklerinden Tapu Kayıtları ve emsal bedellerin çıkartılması 
- Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti 
- İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odalarından Münavebe kayıtlarının tespiti 
- Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması 
- Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi 
- Ağaç ve müştemilat tespiti 
- Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı 
- Kıymet değer raporu oluşturma
Yol ve Sulama Kanalı İnşaatı

Yol ve Sulama Kanalı İnşaatı

- Arazi toplulaştırması projeleri kapsamında tarla içi yol açılması
- Gerekli yerlerde menfez, şev, istinat duvarı inşası
- Sulama alanlarına uzak bloklar için su kanalları inşası
Arazi Toplulaştırması

Arazi Toplulaştırması

- 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita üretimi
- Toprak etütlerinin yapılması
- Köyde sosyal araştırma
- Kadastral altlık ve tapu bilgilerinin toplanması
- Blokların belirlenmesi
- Hak sahipleriyle mülakatların yapılması
- Parselasyon
- Tescil ve tapu dağıtımı
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

- Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve analizleri
- Veritabanı ve tasarımı oluşturma
- Projelerin sayısallaştırılması
- Her türlü sayısal harita,plan ve projelerin istenilen ölçekte çizilmesi
- Farklı ölçeklerde, farklı doğruluklarda, farklı tekniklerle ve farklı zamanlarda yapılan haritaların birleştirilmesi
Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

- Altyapı projeleri ve inşaat kontrollükleri
     *Ulaşım projeleri
     *İçme Suyu Projeleri
     *Kanalizasyon Projeleri
     *Enerji Nakil Hatları
     *Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme
     *Gayrimenkul Müşavirliği
- Kamu arazilerinin tespiti ve ülke ekonomisine kazandırılması
- Mega (Büyük) projeler için ülke genelinde veri tespiti yapılması
Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi

- Şehir merkezleri yada yerleşim yerlerinin modern kent haline dönüştürülmesi çalışmaları
- Veri toplama ve değerlendirme çalışmaları 
- Güncelleme çalışmaları
Jeodezik ve Fotogrametrik Harita Yapım İşleri

Jeodezik ve Fotogrametrik Harita Yapım İşleri

- Jeodezik ÜLke Ağının Sıklaştırılması
- Büyük orta ve küçük ölçekli harita yapımı
- 1/5000 ölçekli kadastral haritaların yapımı
- Bölge, Şehir ve İmar planlarının hazırlanması
- Fotogrametik Değerlendirme
- Belediyelerin fotogrametik harita ihtiyaçlarına danışmanlık ve kontrollük
- Güncelleme Çalışmaları
- Yersel Fotogrametri Uygulamaları
- Üç boyutlu arazi modellerinin elde edilmesi
Boru Hattı Projeleri

Boru Hattı Projeleri

- Fizibilite
- En uygun güzergah tespiti
- Jeolojik Etüd Çalışmaları
- Şeritvari Halihazır Harita
- Kamulaştıma
- Özel Geçiş Projeleri
- Plan ve Profillerin Çıkartılması
- Arazi Değerlemesi
- Mekanik Projelerin Hazırlanması
-Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Görüşlerinin Araştırılması
Altyapı Projeleri

Altyapı Projeleri

- Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
- Doğalgaz, Kanalizasyon, Elektrik, İçme suyu vb. tüm altyapı tesislerinin zeminde ölçülmesi, paftaların sayısallaştırılması
İmar Planı ve Uygulamaları

İmar Planı ve Uygulamaları

- İmar planlarının sayısal ortama dönüştürülmesi
- Parselasyon planlarının hazırlanması
- 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
- Yola Terk, Yeşil Alana Terk, Ayırma ve birleştirme Hizmetleri
- İrtifak Hakkı Kurulması
- Yeni yapılacak imar planlarının hazırlanması ve pafta çizimleri
Sayısal Kadastral Harita Üretimi

Sayısal Kadastral Harita Üretimi

- Topoğrafik Haritalar
- Kadastral Haritalar
- Tematik Haritalar
- Özel Amaçlı Haritalar
- Şeritvari Haritalar 
- Kamulaştırma Haritaları 
- Aplikasyon Çalışmaları
- Plankote çalışmaları
Ulaşım Projeleri

Ulaşım Projeleri

-Kent içi yol, il yolu, otoyol ve devlet yolu projelendirme
-Demiryolu Projelendirme
-Alt Geçit ve Kavşak Projelendirme
-Taşınmaz Değerleme İşi
-Kamulaştırma
-Jeolojik Etüd ve Sondaj